Pt和Sb、S吸附原子修饰的Pt电极上正丙醇氧化的CV和EQCM研究
陈国良;林珩;郑杏红;陈声培;孙世刚
Oxidation of n-propyl Alcohol on Pt and Sb,S Modified Pt Electrodes Using CV & EQCM
Chen Guo-Liang;Lin Heng;Zheng Xing-Hong;Chen Sheng-Pei;Sun Shi-Gang
物理化学学报 . 2002, (02): 147 -151 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20020211