Fe、Co、Ni双齿巯基配合物从头算研究
郑康成, 饶火瑜, 何峰, 许值涛, 刘汉钦
Ab initio Calculations of 1,2-Bidentate Thiolato Complexes of Fe,Co and Ni
Zheng Kang-cheng, Rao Huo-Feng, He Feng, Xu Zhi-Tao, Liu Han-Qin
物理化学学报 . 1998, (04): 299 -304 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19980403