La0.67Sr0.33FexMn1-xO3制备和奇特磁电阻效应
李亚栋,章建辉,朱长飞,刘卫,熊曹水,周移,钱逸泰
Preparation and Pecuiar Magnetoresistance of La0.67Sr0.33FexMn1-xO3
Li Ya-Dong,Zhang Jian-Hui,Zhu Chang-Fei,Liu Wei,Xiong Cao-Shui,Zhou Yi,Qian Yi-T
物理化学学报 . 1997, (12): 1079 -1083 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19971205