LS mn系列表面化学性质与胶束化作用
王正武;李英;李干佐;顾明艳
Surface Activity and Micellization of LSmn in Aqueous Solution
Wang Zheng-Wu;Li Ying;Li Gan-Zuo;Gu Ming-Yan
物理化学学报 . 2004, (08): 816 -820 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040807