In 3+与Ga 3+对纯铝在KOH溶液中电化学行为的影响
许刚, 曹楚南, 林海潮, 张鉴清
Influences of In 3+ and Ga 3+ on the Electrochemical Behaviour of Al in KOH Solution
Xu Gang, Cao Chu-Nan, Lin Hai-Chao, Zhang Jian-Qing
物理化学学报 . 1998, (01): 27 -32 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19980106