MFI沸石上对二甲苯的热脱附
曾虹, 姜慧文, 龙英才, 孙尧俊, 王力平, 吴泰琉
The Influence of Micro Structures of Silicalite and Rich-Silica ZSM-5 on Desorption Properties of p-xylene
Zeng Hong, Jiang Hui-Wen, Long Ying-Cai, Sun Yao-Jun, Wang Li-Ping, Wu Tai-Liu
物理化学学报 . 1995, (03): 252 -256 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950313