CO 2化学利用的一条新途径
范业梅, 徐恒泳, 史克英, 商永臣, 叶青, 徐国林, 黄仁才, 郭伟松, 周佩珩
A New Route for the Chemical Utilization of CO 2
Fan Ye-Mei, Xu Heng-Yong, Shi Ke-Ying, Shang Yong-Chen, Ye Qing, Xu Guo-Lin, Huang Ren-Cai, Guo Wei-Song, Zhou Pei-Heng
物理化学学报 . 1995, (03): 283 -286 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950320