Rietveld法研究K +,Al 3+对Zn-Co-O体系结构的影响
朱波, 陈敏, 袁贤鑫, 金松寿, 吕光烈, 吴红丽
Effect of K +、Al 3+on the Structure of Zn-Co-O System bu the Rietveld Structure Refinement
Zhu Bo, Chen Min, Yuan Xian-Xin, Jin Song-Shou, Lv Guang-Lie, Wu Hong-Li
物理化学学报 . 1995, (02): 135 -141 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950208