F-N=C→F-C≡N的动力学及产物的振动态分布
李宗和, 吴俊南, 刘若庄, 马思渝, 冯文林, 王梅天
Dynamics and Product Vibrational State Distributions of the Reaction of the F-N=C→F-C≡N
Li Zong-He, Wu Jun-Nan, Liu Ruo-Zhuang, Ma Si-Yu, Feng Wen-Lin, Wang Mei-Tian
物理化学学报 . 1994, (12): 1075 -1080 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19941205