OCS的多光子电离高分辨光电子能谱
杨达林, 丁传凡, 周游, 蔡晖, 朱起鹤
High Resolution Multiphoton Ionization Photoelectron Spectra of OCS
Yang Da-Lin, Ding Chuan-Fan, Zhou You, Cai Hui, Zhu Qi-He
物理化学学报 . 1994, (09): 838 -840 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19940913