[CuCl 3CPZ(O)H]络合物的合成及电化学行为的研究
李春光, 崔刚
Synthese and Properties of Electrochemical of [CuCl 3CPZ(O)H] Complex
Li Chun-Guang, Cui Gang
物理化学学报 . 1994, (08): 755 -758 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19940818