PTFE超细颗粒的表面活化与化学接枝
郎需庆;马红钦;谭欣;朱慧铭
Surface Activation and Graft of the Ultrafine PTFE Particles
LANG; Xu-qing; MA Hong-qin; TAN Xin; ZHU Hui-ming
物理化学学报 . 2005, (07): 703 -706 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20050701