Co(μ2-bpy)V2O6 (bpy =4,4′-联吡啶)的水热合成和晶体结构
李增和;银陈;王如骥;王平;郭洪猷
Synthesis and Crystal Structure of an Inorganic-Organic Hybrid CompoundCo(μ2-bpy)V2O6 (bpy=4,4’-bipyridine)
Li Zeng-He;Yin Chen;Wang Ru-Ji;Wang Ping;Guo Hong-You
物理化学学报 . 2003, (12): 1133 -1137 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20031208