DPH-环糊精纳米管状聚集体的计算机模拟
夏可;侯廷军;徐筱杰;沈兴海
Molecular Modeling of DPH-Cyclodextrins Nanotube-type Aggregate
Xia Ke;Hou Ting-Jun;Xu Xiao-Jie;Shen Xing-Hai
物理化学学报 . 2004, (01): 5 -8 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040102