S-M(M=Al, Co)复合掺杂LiMn2O4的结构稳定性
赵世玺;闵新民;刘韩星;李强;欧阳世翕
The Structural Stability of S-M (M=Al, Co) Co-doped Spinel LiMn2O4 Cathode Materials
Zhao Shi-Xi;Min Xin-Min;Liu Han-Xing;Li Qiang;Ouyang Shi-Xi
物理化学学报 . 2004, (03): 233 -236 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040303