N-脒基脲二硝酰胺放热分解反应的动力学行为
高红旭;张海;赵凤起;胡荣祖;马海霞;徐抗震;仪建华;徐司雨;高茵
Kinetic Behaviour of the Exothermic Decomposition Reaction of N-Guanylurea Dinitramide
GAO Hong-Xu; ZHANG Hai; ZHAO Feng-Qi; HU Rong-Zu; MA Hai-Xia; XU Kang-Zhen; YI Jian-Hua; XU Si-Yu; GAO Yin
物理化学学报 . 2008, (03): 453 -458 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080318