Ru/ZrO2·xH2O催化喹啉加氢反应
张瑞敏, 樊光银, 李诚, 王瑛瑛, 李瑞祥, 陈华, 李贤均
Hydrogenation of Quinoline over Ru/ZrO2·xH2O
ZHANG Rui-Min, FAN Guang-Yin, LI Cheng, WANG Ying-Ying, LI Rui-Xiang, CHEN Hua, LI Xian-Jun
物理化学学报 . 2008, (06): 965 -970 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB200806081