MAQO和它的环糊精包结物的电子自旋共振研究
冯良波,汪汉卿
ESR Studies on 2-Methyl-3-Acetyl Quinoxaline N,N-Dioxide and Its Cyclodextrin Inclusion Compounds
Feng Liang-Bo,Wang Han-Qing
物理化学学报 . 1995, (06): 537 -540 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950612