CeO2纳米晶的光伏特性和量子尺寸效应
王德军, 崔毅, 张杰, 李铁津, 董相廷, 洪广言
Photovoltaic Properties and Quantum Size Effect in Nanocrystalline CeO2
Wang De-Jun, Cui Yi, Zhang Jie, Li Tie-Jin, Dong Xiang-Ting, Hong Guang-Yan
物理化学学报 . 1995, (09): 812 -817 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950910