N, N′-对羧苄基吲哚三菁敏化纳米TiO 2电极的研究
过家好;何晓英;郭敏;蔡生民;陈秀英;彭孝军
Photoelectrochemical Studies of the TiO 2 Nanocrystalline Electrode Sensitized by Novel Cyanine Dye
Guo Jia-Hao;He Xiao-Ying;Guo Min;Cai Sheng-Min;Chen Xiu-Ying;Peng Xiao-Jun
物理化学学报 . 2004, (08): 849 -853 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040813