242-260nm波长区CS2分子的多光子解离电离
张立敏, 陈军, 戴静华, 王储记, 章弢, 陈从香, 马兴孝
The Multiphoton Dissociation and lonization of CS2 in the Range 242-260nm
Zhang Li-Min, Chen Jun, Dai Jing-Hua, Wang Chu-Ji, Zhang Tao, Chen Cong-Xiang, Ma Xing-Xiao
物理化学学报 . 1998, (11): 1007 -1012 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19981109