La促进型六铝酸盐Ba 1 xLa xFeAl 11O 19 δ催化甲烷燃烧性能
蒋政;侯红霞;郝郑平;康守方;李进军;胡春
Effects of La Incorporation in Ba 1 xLa xFeAl 11O 19 δ on the Performance of Methane Catalytic Combustion
Jiang Zheng;Hou Hong-Xia;Hao Zheng-Ping;Kang Shou-Fang;Li Jin-Jun;Hu Chun
物理化学学报 . 2004, (11): 1313 -1319 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20041106