Li2Mg2Si4O10F2、H2Mn8O16•1.4H2O和Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3在高浓度LiCl水溶液中的离子交换行为
娄太平;李大纲;潘蓉;张慧萍
Ion Exchange Behavior of Li2Mg2Si4O10F2, H2Mn8O16•1.4H2O and Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3 in High-concentration LiCl Solution
Lou Tai-Ping;Li Da-Gang;Pan Rong;Zhang Hui-Ping
物理化学学报 . 2003, (09): 839 -843 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20030912