N’-苄基酰腙分子的氮—氮键旋转位阻及分子构象
原现瑞, 尚振华, 李润岩, 刘英华, 陈晓霞, 张慧丽, 俢勇
N—N Rotational Barriers in N’-arylideneacetohydrazide and Molecular Conformation
YUAN Xian-Rui, SHANG Zhen-Hua, LI Run-Yan, LIU Ying-Hua, CHEN Xiao-Xia, ZHANG Hui-Li, XIU Yong
物理化学学报 . 2009, (09): 1785 -1790 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090833