[C4mim][PF6]和[C4mim][NTf2]离子液体辐射诱导的相行为及荧光行为变化
袁立永, 彭静, 李久强, 翟茂林
Radiation-Induced Changes of Phase Behavior and Fluorescence Properties of the Ionic Liquids [C4mim][PF6] and [C4mim][NTf2]
YUAN Li-Yong, PENG Jing, LI Jiu-Qiang, ZHAI Mao-Lin
物理化学学报 . 2010, (04): 981 -987 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100423