n-C 3H 7Ii-C 3H 7I在266 nm的光解: 烷基自由基分支化对C—I解离动力学的影响
张锋, 王艳梅, 张冰, 冯文林
Photolysis of n-C 3H 7I and i-C 3H 7I at 266 nm: Effect of Alkyl Radical Branching on the Dissociation Dynamics of the C—I Bond
ZHANG Feng, WANG Yan-Mei, ZHANG Bing, FENG Wen-Lin
物理化学学报 . 2010, (07): 1903 -1908 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100630