N-烷基-N,N-二(2-羟乙基)-N-甲基溴化铵与牛血清白蛋白的相互作用
邵爽, 胡晓环, 游金宗, 雷群芳
Interactions between N-Alkyl-N,N-di(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium Bromide and Bovine Serum Albumin
SHAO Shuang, HU Xiao-Huan, YOU Jin-Zong, LEI Qun-Fang
物理化学学报 . 2010, (11): 2997 -3001 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20101008