NH 4 +对甲酸在炭载Pd催化剂上氧化性能的影响
李焕芝, 唐亚文, 陆天虹
Effect of NH 4 + on the Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalyst for Formic Acid Oxidation
LI Huan-Zhi, TANG Ya-Wen, LU Tian-Hong
物理化学学报 . 2010, (12): 3199 -3202 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20101206