6- N, N-二甲基腺嘌呤激发态结构动力学的共振拉曼光谱
刘崇, 杜蕊, 赵彦英, 王惠钢, 郑旭明
Resonance Raman Spectroscopy of the Excited State Structural Dynamics of 6- N, N-Dimethyladenine
LIU Chong, DU Rui, ZHAO Yan-Ying, WANG Hui-Gang, ZHENG Xu-Ming
物理化学学报 . 2011, (01): 17 -24 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110132