AuCl x ( x=1, 3)催化2-炔丙基苯酮与苯炔环化反应机理
朱元强, 郭建春, 叶仲斌
AuCl x ( x=1, 3)-Catalyzed Benzannulation Mechanisms between 2-Propynyl-hypnone and Benzyne
ZHU Yuan-Qiang, GUO Jian-Chun, YE Zhong-Bin
物理化学学报 . 2011, (09): 2043 -2050 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110921