TiO2/AC复合催化剂光催化降解气相1,2-二氯苯
陆胜勇, 黄一龙, 王秋麟, 李晓东, 严建华
Photocatalytic Degradation of Gaseous 1,2-Dichlorobenzene over TiO2/AC Photocatalysts
LU Sheng-Yong, HUANG Yi-Long, WANG Qiu-Lin, LI Xiao-Dong, YAN Jian-Hua
物理化学学报 . 2011, (09): 2191 -2199 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110924