Co3O4纳米线的丙三醇辅助合成及其电化学性质
张国梁, 赵丹, 郭培志, 位忠斌, 赵修松
Glycerol-Assisted Synthesis and Electrochemical Properties of Co3O4 Nanowires
ZHANG Guo-Liang, ZHAO Dan, GUO Pei-Zhi, WEI Zhong-Bin, ZHAO Xiu-Song
物理化学学报 . 2012, (02): 387 -392 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201111241