Cu-ZSM-5的NH 3选择性催化还原NO性能及其稳态动力学
张秋林, 徐海迪, 邱春天, 林涛, 龚茂初, 陈耀强
Catalytic Performance and Steady-State Kinetics of Cu-ZSM-5 for Selective Catalytic Reduction of NO with NH 3
ZHANG Qiu-Lin, XU Hai-Di, QIU Chun-Tian, LIN Tao, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang
物理化学学报 . 2012, (05): 1230 -1236 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201202232