TiO2负载Mn-Co复合氧化物催化剂上NO催化氧化性能
徐文青, 赵俊, 王海蕊, 朱廷钰, 李鹏, 荆鹏飞
Catalytic Oxidation Activity of NO on TiO2-Supported Mn-Co Composite Oxide Catalysts
XU Wen-Qing, ZHAO Jun, WANG Hai-Rui, ZHU Ting-Yu, LI Peng, JING Peng-Fei
物理化学学报 . 2013, (02): 385 -390 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201212031