NH3-SCR反应过程中NH3和NOx在Cu/SAPO-34分子筛催化剂上的吸附特性和作用
石琳, 于铁, 王欣全, 王军, 沈美庆
Properties and Roles of Adsorbed NH3 and NOx over Cu/SAPO-34 Zeolite Catalyst in NH3-SCR Process
SHI Lin, YU Tie, WANG Xin-Quan, WANG Jun, SHEN Mei-Qing
物理化学学报 . 2013, (07): 1550 -1557 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201304283