Zr 0.5Ti 0.5O 2的添加对超临界裂解RP-3催化剂性能的影响
焦毅, 秦莉晓, 李雄健, 王佳, 王健礼, 朱权, 李象远, 陈耀强
Influence of Adding Zr 0.5Ti 0.5O 2 on the Performance of Supercritical Cracking Catalyst for RP-3
JIAO Yi, QIN Li-Xiao, LI Xiong-Jian, WANG Jia, WANG Jian-Li, ZHU Quan, LI Xiang-Yuan, CHEN Yao-Qiang
物理化学学报 . 2013, (10): 2255 -2262 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201308271