Al2O3改性CuO/Fe2O3催化剂水煤气变换反应性能
林性贻, 殷玲, 范言语, 陈崇启
Performance of Al2O3-Modified CuO/Fe2O3 Catalysts in the Water-Gas Shift Reaction
LIN Xing-Yi, YIN Ling, FAN Yan-Yu, CHEN Chong-Qi
物理化学学报 . 2015, (4): 757 -763 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201501091