ZnO/PPy异质纳米复合材料的制备、表征及其气敏特性
杜海英, 王兢, 乔俏, 孙炎辉, 邵强, 李晓干
Synthesis and Characterization of ZnO/PPy Hetero-Nanocomposites and Their Gas Sensing Properties
DU Hai-Ying, WANG Jing, QIAO Qiao, SUN Yan-Hui, SHAO Qiang, LI Xiao-Gan
物理化学学报 . 2015, (4): 800 -806 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201501283