Cd基化合物纳米晶-有机聚合物杂化太阳能电池研究进展
寇艳蕾, 曲胜春, 刘孔, 池丹, 卢树弟, 李彦沛, 岳世忠
Development of Cd-Based Compound Nanocrystal-Organic Polymer Hybrid Solar Cells
KOU Yan-Lei, QU Sheng-Chun, LIU Kong, CHI Dan, LU Shu-Di, LI Yan-Pei, YUE Shi-Zhong
物理化学学报 . 2015, (5): 807 -816 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201503242