Tm 3+掺杂的NaYF 4微米颗粒中强烈的单带下转换荧光发射
徐春龙,王晋国,张翔宇
Strong Single-Band Down-Conversion Emission in Tm 3+-Doped NaYF 4 Microparticles
Chun-Long. XU,Jin-Guo. WANG,Xiang-Yu. ZHANG
物理化学学报 . 2015, (11): 2183 -2190 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201509142