Cu 2ZnSn(S,Se) 4薄膜太阳电池研究进展
张雪,韩洋,柴双志,胡南滔,杨志,耿会娟,魏浩
Advances in Cu 2ZnSn(S,Se) 4 Thin Film Solar Cells
Xue ZHANG,Yang HAN,Shuang-Zhi CHAI,Nan-Tao HU,Zhi YANG,Hui-Juan GENG,Hao WEI
物理化学学报 . 2016, (6): 1330 -1346 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201603073