RP-3高温氧化初始阶段反应机理的ReaxFF MD模拟
刘晓龙,李晓霞,韩嵩,乔显杰,钟北京,郭力
Initial Reaction Mechanism of RP-3 High Temperature Oxidation Simulated with ReaxFF MD
Xiao-Long LIU,Xiao-Xia LI,Song HAN,Xian-Jie QIAO,Bei-Jing ZHONG,Li GUO
物理化学学报 . 2016, (6): 1424 -1433 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201603233