Zr掺杂对PdO/Ce1-xPdxO2-δ催化剂CO和CH4催化氧化的影响
贾永昌,王树元,孟涟,鲁继青,罗孟飞
Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst
Yong-Chang JIA,Shu-Yuan WANG,Lian MENG,Ji-Qing LU,Meng-Fei LUO
物理化学学报 . 2016, (7): 1801 -1809 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201604081