Ru/氧化物催化剂在甲苯部分加氢反应中的载体效应
毕慧子,窦镕飞,王浩,裴燕,乔明华,孙斌,宗保宁
Effect of the Support on Partial Hydrogenation of Toluene over Ru/Oxide Catalysts
Hui-Zi BI,Rong-Fei DOU,Hao WANG,Yan PEI,Ming-Hua QIAO,Bin SUN,Bao-Ning ZONG
物理化学学报 . 2016, (7): 1765 -1774 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201604085