Pb2+促进乙醇氧化C―C键断裂的在线电化学透射红外光谱研究
万昭敏,魏星,彭伟,尹征磊,肖丽,庄林
On-Line Electrochemical Transmission Infrared Spectroscopic Study of Pb2+ Enhanced C―C Bond Breaking in the Ethanol Oxidation Reaction
Zhao- min WAN,Xing WEI,Wei PENG,Zheng-Lei YIN,Li XIAO,Lin ZHUANG
物理化学学报 . 2016, (6): 1467 -1472 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201604144