LiFePO 4电化学反应机理、制备及改性研究新进展
张英杰,朱子翼,董鹏,邱振平,梁慧新,李雪
New Research Progress of the Electrochemical Reaction Mechanism, Preparation and Modification for LiFePO 4
Ying-Jie ZHANG,Zi-Yi ZHU,Peng DONG,Zhen-Ping QIU,Hui-Xin LIANG,Xue LI
物理化学学报 . 2017, (6): 1085 -1107 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201704114