Pitzer方程应用于离子液体[C nmim][H 2PO 4]( n= 3, 4, 5, 6)溶解焓研究
胡之楠,左剑涛,夏美晨,房大维,臧树良
Study on Solution Enthalpies of Ionic Liquids [C nmim][H 2PO 4] ( n= 3, 4, 5, 6) by Using Pitzer's Equation
Zhinan HU,Jiantao ZUO,Meichen XIA,Dawei FANG,Shuliang ZANG
物理化学学报 . 2018, (8): 933 -937 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201801221