Ni/SiO 2在甲烷部分氧化反应中的稳定性:W修饰的影响
连孟水,王雅莉,赵明全,李倩倩,翁维正,夏文生,万惠霖
Stability of Ni/SiO 2 in Partial Oxidation of Methane: Effects of W Modification
Mengshui LIAN,Yali WANG,Mingquan ZHAO,Qianqian LI,Weizheng WENG,Wensheng XIA,Huilin WAN
物理化学学报 . 2019, (6): 607 -615 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201805054