ZnSe/MoO 3/TiO 2复合膜的制备及其光生阴极保护效应
王海鹏,官自超,王霞,金飘,许慧,陈丽芳,宋光铃,杜荣归
Fabrication of a ZnSe/MoO 3/TiO 2 Composite Film Exhibiting Photocathodic Protection Effect
Haipeng WANG,Zichao GUAN,Xia WANG,Piao JIN,Hui XU,Lifang CHEN,Guangling SONG,Ronggui DU
物理化学学报 . 2019, (11): 1232 -1240 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201901025