Cu 2+改性g-C 3N 4光催化剂的光催化性能
李小为,王彬,尹文轩,狄俊,夏杰祥,朱文帅,李华明
Cu 2+ Modified g-C 3N 4 Photocatalysts for Visible Light Photocatalytic Properties
Xiaowei Li,Bin Wang,Wenxuan Yin,Jun Di,Jiexiang Xia,Wenshuai Zhu,Huaming Li
物理化学学报 . 2020, (3): 1902001 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201902001